هوشمند سازی صنعتی | ارائه انواع خدمات مربوط به هوشمندی سازی صنایع مختلف

هوشمند سازی مدارس ایده ای بود که در سال 1984 در هاروارد معرف شد و خیلی زود به رشد رسید. در هوشمند سازی مدارس از ابزار کامپیوتری استفاده شده و کلاس ها به صورت آن

بیش تر بخوانید